Onze voorwaarden: Zo duidelijk als maar kan!

1.1 Deze voorwaarden regelen de gehele overeenkomst tussen Adaxi internet en de cliënt en is een bevestiging van alle afspraken die partijen zowel schriftelijk en/als mondeling zijn overeengekomen.

1.2 Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd vertegenwoordiger van Adaxi internet ondertekend schrijven.

1.3 De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt zijn niet op Adaxi internet van toepassing.

1.4 Vertegenwoordiger van een rechtspersoon dient op verzoek van Adaxi internet zijn of haar tekeningsbevoegdheid aan te tonen.

1.5 Adaxi internet behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, de cliënt zal van deze wijzigingen via e-mail, dan wel de website van Adaxi internet, op de hoogte worden gesteld. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht. Indien de klant niet met de wijzigingen instemt heeft de klant, in afwijking van artikel 2.4, het recht om de overeenkomst per de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden op te zeggen.

1.6 Indien een of meerdere punten van deze voorwaarden door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Adaxi internet en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door Adaxi internet van een ingediende aanvraag. Huur is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

2.2 De diensten staan ter beschikking van de cliënt nadat de getekende overeenkomst door ons is ontvangen.

2.3 Adaxi internet behoudt zich het recht voor om een aanvraag of aanmelding te weigeren.

2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal twaalf (12) maanden en stilzwijgend, bij webhosting/domeinregistratie met dezelfde periode verlengd. Bij opzegging van de overeenkomst dient de cliënt dit schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 1 maand voor het einde van de per jaar verlengde overeenkomst. Tot die tijd is de cliënt de gewone huurkosten verschuldigd. Bij opzegging van een jaarabonnement dient de cliënt dit schriftelijk te melden uiterlijk een (1) maand voor afloop van de termijn. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Adaxi internet de opzegging ontvangt.
2.5 Deze overeenkomst is niet overdraagbaar.
2.6 Adaxi internet is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien hetzij de cliënt in staat van faillissement is verklaard, hetzij het faillissement van de cliënt is aangevraagd, hetzij cliënt in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, hetzij cliënt onder curatele is gesteld, hetzij cliënt onder bewind is gesteld.

2.7 Adaxi internet is gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel, indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt, de overeenkomst te ontbinden. Indien blijkt dat de cliënt valse en/of verkeerde persoonsgegevens doorgeven heeft, dan wel dat blijkt dat de cliënt nagelaten heeft juiste gegevens door te geven, dan wel blijkt dat de cliënt de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan. Gedurende de tijd van opschorting blijft het abonnementsgeld verschuldigd.

3. Betalingen

3.1 De verschuldigde vergoeding dient per jaar (domeinregistratie en webhosting) te worden voldaan, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

3.2 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. De prijzen zijn opgenomen in de overeenkomst. Prijzen zijn inclusief BTW en opzetkosten.

3.3 Bij te late betaling behoudt Adaxi internet zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen voldaan zijn zal heraansluiting uitsluitend plaatsvinden tegen eenmalige betaling van €.50,-.

3.4 Adaxi internet behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de cliënt de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.

3.5 Door Adaxi internet gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten over het verzuim van de cliënt kan Adaxi internet op de desbetreffende cliënt verhalen.

3.6 Wijzigingen in tarieven zullen op de website bekend gemaakt worden, maar worden pas dan van kracht worden bij het vervallen van de eerstvolgende betalingstermijn.

4. Verplichtingen cliënt

4.1 De cliënt zal de ter beschikking gestelde ruimte niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet waarbij de cliënt enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

4.1.1 De cliënt zal zijn ruimte niet gebruiken/verhuren voor tekst en plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook zijn Warez sites, illegale software sites en mp3 sites niet toegestaan.

4.1.2 De cliënt zal geen toepassingen inzetten of handelingen verrichten, waarvan de cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze anderen beperkt of hindert. In ieder geval is hier sprake van wanneer er, naar oordeel van Adaxi internet buitensporig gebruik wordt gemaakt van processor- dan wel geheugencapaciteit.

4.2 Adaxi internet behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met het in art. 4.1, 4.1.1 en 4.1.2 gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit, totdat de cliënt aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voldaan heeft.

4.3 De cliënt beschadigt de systemen van Adaxi internet niet.

4.4 Het is de cliënt verboden de geboden dienstverlening te gebruiken voor de volgende handelingen en gedragingen, waarbij geldt dat onderstaande opsomming geenszins uitputtend is:

4.4.1 spamming – het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

4.4.2 e-mail bombing – het versturen van een of meerdere zeer omvangrijke e-mail berichten, die worden verzonden om de elektronische postbus van de ontvangers te frustreren.

4.4.3 hacken – het zonder toestemming binnendringen van andere computers of systemen op internet.

4.5 Schade aan Adaxi internet of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met art. 4.3 en 4.4 kan op de desbetreffende cliënt verhaald worden.

4.6 De verplichting tot betaling van het huurgeld gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.

4.7 Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliënt die handelt in strijd met het in art. 4.3 gestelde dit rechtvaardigt heeft Adaxi internet het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden, de overeenkomst te ontbinden.

4.8 Adaxi internet is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen en/of gedragingen van de cliënt in strijd met het in art. 4.3 gestelde, behoudens die gevallen waar schade mede is ontstaan door grove schuld of opzet van Adaxi internet.

4.9 De cliënt vrijwaart Adaxi internet tegen aanspraken van derden over schade die op één of andere manier mocht zijn ontstaan door het gebruik van de cliënt van de Adaxi internet systemen en verbindingen.

4.10 De cliënt verklaart Adaxi internet direct op de hoogte te stellen indien cliënt aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met activiteiten van cliënt op internet.

4.10.1 Cliënt vrijwaart Adaxi internet voor alle aanspraken van derden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Adaxi internet is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Adaxi internet. Met name is Adaxi internet niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of internet bij Adaxi internet of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Adaxi internet, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, aanmeld procedure, account en e-mailadres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Adaxi internet voortvloeiende schade.

5.3 De klant vrijwaart Adaxi internet tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 Adaxi internet is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4. Bovendien is Adaxi internet in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Adaxi internet ontstaat.

6. Rechtspleging

6.1 Op dit contract is het Nederlands Recht van toepassing.

6.2 Partijen zullen een geschil zo mogelijk in der minne proberen te regelen.

6.3 Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan de rechter zal hij dit doen aan de bevoegde instantie.Comments are closed.

© ADAXI internet